FS CVUT FS CVUT

 Centrum technické normalizace > O centru > Statut

Čeština
Hlavní stránka
O centru
Statut
Komise
Obor technologie …
Obor vzduchotechnika a vytápění
Činnosti
Fórum
Terminologická databáze
Odkazy
ÚNMZ

Statut

I.

1.1. Centrum technické normalizace (dále jen „CTN“) je označení propůjčované do užívání národním normalizačním orgánem ČR (dále jen „NNO“) právnickým, případně fyzickým osobám, jež se aktivně účastní na procesu tvorby technických norem na úrovni mezinárodních a evropských normalizačních organizací, přejímání evropských a mezinárodních technických norem do soustavy českých technických norem (dále jen „ČSN“) a tvorby původních ČSN a s tím spojené další činnosti, jako např. připomínkování, formulace odborných vyjádření a stanovisek, účasti na činnosti technických normalizačních komisí (dále jen „TNK“) apod.

1.2. NNO může udělit souhlas k užívání označení CTN právnické, případně fyzické osobě, která dlouhodobě a na profesionální úrovni ve vymezeném oboru, daném předmětem jejího podnikání nebo činnosti, zabezpečuje úkoly tvorby ČSN, projekty technické normalizace či další činnosti s tím spojené (dále jen „licence k užívání označení CTN“).

1.3. Označení CTN je chráněno ochrannou známkou zapsanou v rejstříku ochranných známek, vedeným Úřadem průmyslového vlastnictví, a to pro výrobky a služby NNO.

1.4. Na udělení licence k užívání označení CTN není právní nárok, vždy záleží pouze na uvážení NNO na základě žádosti právnické, případně fyzické osoby.

II.

2.1. Licence k užívání označení CTN se uděluje formou uzavření Rámcové smlouvy mezi NNO a právnickou, případně fyzickou osobou (dále jen „uživatel CTN“). Tím uživatel CTN získává zároveň statut CTN.

2.2. Na základě uzavřené Rámcové smlouvy mezi uživatelem CTN a NNO budou uzavírány jednotlivé smlouvy na realizaci konkrétních úkolů plánu technické normalizace (dále jen „PTN“) či další činnosti s tím spojené.

III.

3.1. Uživatel CTN se aktivně účastní v rámci spolupráce s NNO na technické normalizaci zejména touto činností:

  • sleduje vývoj mezinárodní, evropské a národní technické normalizace,
  • sleduje potřeby uživatelů ČSN s cílem prosadit jejich oprávněné požadavky při tvorbě evropských, mezinárodních a národních technických norem,
  • podílí se na sestavování PTN,
  • podílí se na činnosti technických normalizačních komisí a podle potřeby také na činnosti normalizačních výborů NNO a Rady pro technickou normalizaci ÚNMZ v souladu se statuty těchto orgánů,
  • podílí se na tvorbě evropských a mezinárodních technických norem včetně osobní či korespondenční účasti na zasedáních pracovních orgánů evropských a mezinárodních normalizačních organizací,
  • vypracovává, případně se podílí na zpracování odborných stanovisek, připomínek a dalších vyjádření na základě realizačních smluv s NNO,
  • poskytuje informační, vzdělávací a další odborné činnosti (např. poradenské, konzultační, publikační) uživatelům technických norem, a to jak zájemcům ze soukromoprávní sféry, tak i zainteresovaným státním orgánům, úřadům a organizacím; za tímto účelem má umožněn přístup k aktuální databázi dokumentů technické normalizace a návrhů technických norem evropských a mezinárodních normalizačních organizací ve vymezeném oboru daném předmětem jeho podnikání či činnosti; na smluvní bázi může získávat od NNO i další informační podporu,
  • ve spolupráci s NNO zpracovává komplexní studie českých, evropských, mezinárodních a jiných dokumentů technické normalizace a produkty usnadňující používání ČSN (rešerše, publikace, komentáře, komentovaná znění ČSN apod.),
  • ve spolupráci s NNO a odborníky z řad uživatelů technických norem se podílí na zabezpečování informovanosti technické veřejnosti o technické normalizaci a o stavu technické normalizace ve vymezeném oboru, daném předmětem jeho podnikání či činnosti a také na propagaci používání ČSN,
  • ve spolupráci s NNO se podílí na zajišťování systematického vzdělávání uživatelů a zpracovatelů technických norem.

3.2 Ve vztahu k příslušné TNK působí uživatel CTN jako aktivně spolupracující člen. Pokud technická normalizační komise v některém oboru neexistuje, může uživatel CTN působit v tomto oboru ve smyslu typového statutu TNK.

IV.

4.1 NNO je oprávněn vydaný statut na základě změněných skutečností upravit či zrušit.

4.2 Tento statut nabývá účinnosti dnem jeho vydání NNO.


Autor skriptu: Ing. Pavel Novák, Ph.D. (p.novak@fs.cvut.cz)
Datum vytvoření: 28.07.2021, 18:28:46